گفتم ببینمت گفتی که صبر صبر                  ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابراینم چنتا یادگاری جمکرانی


حسین عزیزم چقدر قشنگ نماز می خونی
قبول باشه عزیز دل خاله

تیم بر و بچبصیر، خاله   چرا اخم کردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بخند دیگه