اگه یادت اومد اینجا کجای بدرانلوئه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انگورای باغ بابا بزرگ یادته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خوب حالا اگه خیلی زرنگی بگرد وتواین نقشه خونه عمو رضا خانتو پیدا کن