همان یک دست ...

  کفایت میکرد برای هجوم دعاهای عاشقانه ات ...

افسوس که من با همین دو دست ِسالم ،

باز دعاهایم از لای قنوتم می ریزد روی زمین ...به مناسبت سالروز شهادت حاج حسین خرازی