تازگی ها وقتی نفس می کشم یاد سعدی می افتم و وقتی یاد سعدی می افتم یاد منت خدای را عز وجل و وقتی یاد دو نعمت می افتم و نفس را توی ریه هایم فرو می برم ناگهان عطر خدا در وجودم می پیچد و وقتی می خواهم این عطر را در وجودم نگهدارم باز هم یاد سعدی می افتم و یاد نعمت بعدی و مجبور می شوم باز هم منت خدای را بگویم عز وجل و باز هم عطر خدا که در زندگیم می پیچد.

نمیدانم شاید تازگی ها یک کم حالم خوب نباشد.

خدا را شکر که عالم من فقط دو بخش است ولا غیر!!!