انتظار را باید از مادر شهید گمنام پرسید؟

ما چه می فهمیم !

معنی دلتنگی را ...