امام خامنه ای عزیزمان فرمودند:
 اخیراً شنیدم که از شوراى امنیّت ملّى آمریکا کسى گفته که ما این انتخابات ایران را قبول نداریم. خب به درک که قبول ندارید!
 اگر قرار بود ملّت ایران منتظر بماند که شما چه چیزى را قبول دارید
و چه چیزى را میل دارید، آن‌طور عمل بکند، که کلاهش پسِ معرکه بود.
ملّت ایران نگاه میکند ببیند خودش چه چیزى را احتیاج دارد و مصلحت او در چیست،
آن را دنبال خواهد کرد.    ۱۳۹۲/۳/۲۴

****************