بانو خوش آمدی 

بانو خوش آمدی که تو فرزند زهرای اطهری . بانوی آب و آینه ...بانوی پاکی و طهارت که تو دختر موسای جعفری... بانو خوش آمدی... پا بر زمین تفدیده قم نهادی و بهشت شد ...


بانو با آمدنت این زمین تیره و تار برکت یافت . با آمدنت آسمان قم رنگ دیگری به خود گرفت.  نور قدومش را در قم نهاد و قم ، بیت النور شد... خانه ای رنگ مهر و صف به خود گرفته .جایگاهی رنگ عبادت خدا یافته . و اینچنین بود که قم دری از درهای بهشت شد.

 
01