نذر کرده ام صد دور تسبیح « اهدنا الصراط المستقیم» بخوانم
شاید این بار مسیرم به کربلایت افتاد ...