دیدی که دوام ” شب” بسی کوتاه است؟        دیدی که ” سحر” از پی شب، در راه است؟

آن عیسی ِ ما که زنده کرد، ایران را                 حقا که مسیحا دم و ” روح الله ” است