و اما تابستانی که گذشت .... ورژن جدید...

امسال تابستونم پیوند خورد با پایان نامه و آزمایشگاه و موش های صحرائی ( رت)

قرار بود تاثیر عصاره هیدروالکی چای کوهی رو روی وابستگی روانی ناشی از مورفین تحقیق کنیم... و قرار بود کار حد اکثر دو هفته و نیم طول بکشه... ولی به خاطر گرمی هوا و سختی کار بیشتر از یک ماه و نیم طول کشید...
ولی هر چی بد تموم شد.... و بعد از یه استرس طولانی خدا کمک کرد و هفته پیش از پایان نامم  با نمره کامل دفاع کردم....

خدایا شکرت....