یه وقتایی که اتفاقی می افته تو دلمون میگیمخدایا کاش چنین بشه و چنان بشه...و بعد در اوج ناباوری میبینیم خدا خیلی زود صدامونو شنید و فکری که محال مینمود عملی شد...اونجور وقتا میگیم خدایا  بزرگیتو شکر...کاش ازت یه چیز دیگه میخواستم!!!  ولی من وقتی نوزده دی رفتم دیدار آقا و موقع بیرون اومدن دیلم کنده نمیشد برای برگشتن وقتی توی دلم گفتم خدایا منکه دارم میرم ولی قسمت کن باز برگردم، و وقتی در اوج ناباوری کمتر از چهار ماه دیگهباز به مهمانی یار دعوت شدم تو دلم گفتم:خدایا بزرگیتو شکر، شکرت که از همینو خواستم..


//bayanbox.ir/view/8269365703830258278/photo-2015-05-23-11-38-37.jpg
http://www.shia-leaders.com/wp-content/uploads/2012/12/244766_8201.jpg


روز قبل از دیدار آقا مراسم جشنواره علمی پزوهشی بسیج فرهنگیان برگزار شد که تواین مراسم از آقا جون عزیزم شهید علمی نیک  که به عنوان شهید شاخص سال 94 بسیج فرهنگیان کشور انتخاب شدند تجلیل شد....


//bayanbox.ir/view/3824244299061224608/photo-2015-05-23-11-37-51.jpg


منم چند دقیقه ای در مورد زندگی آقاجون مهربونم صحبت کردم.


//bayanbox.ir/view/528635148088676780/photo-2015-05-23-11-38-09.jpg