یک شب خواهم آویخت فانوس نگاهم را بر بالاترین شاخه انتظار .

و چشم خواهم دوخت به پایان راهی که روزی بر آن گام خواهی نهاد .

و می دانم که یکروز خواهی آمد ...

قسم به آواز تمام چلچله ها که در فراق بهار می سرایند ، می دانم که یکروز خواهی آمد .

و تا آنروز سپید، فانوس نگاهم آویخته خواهد ماند ، دوخته به دور دست ترین جاده . کاش امروز بیائی...