نمیدانم!

شاید هم خدا تو را نگه داشته است ذخیره برای روزهای سخت و تاریک....

کاشکی خدا تو را نگهداشته باشد ذخیره....

کاشکی....

سردار....

می ترسم، گویا روزهای سخت در پیش است.....

سردار

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/1/4721785_244.jpg