خدایا

به تو پناه می برم . پناه می برم از تمام سایه ها وسیاهی ها .پناه می برم از شر نفس ، که نفس منو به بدیها و تباهی ها می کشونه . به نیستی سوق می ده وبه الودگی ها نزدیکم میکنه .
به توپناه می برم که تو سراسر خوبی ومهربونی هستی .
به تو که تنها گامی برای به سمتت اومدن کافیه تا توبه طرفم بدوی.
به توپناه می برم و فقط از تویاری میخوام .