اینم دوبله ش واسه مهمون ناشناسمون:


به نام حق که هر احوالم از اوست دل وجان ونشاط ونامم از اوست


        سرآغازونهایت دان اسرار،پدید آرنده ازهر صورتم اوست


                       اگردامی به ره غم رافرو خور

   

                      ز هر شرّی نگهدارنده ام اوست


                      وگر زخمی به دل چشمی به ره باش


                        که مرحم دار زخم کهنه ام اوست


                          درلطفش نجستی ور نه درمهر

                   

                            مقرّب تر زمادر یاورم اوست


                         چو در وی  بنگری ،آنگه شناسی


                        که پیداتر،ز هر گم کرده ام اوست