درنای خشک مرثیه خوانی نمانده است
        طفلی برای زینب کبری نمانده است

باید به جای حافظ و سعدی لهوف خواند
     دیگر برای ما شب یلدا نمانده است