آقا جانم !
هفت سین ِ سفره ی شما چیست ؟

سوز ِ دل ؟
سرمای غربت ؟
سنگینی یک بغض ؟
سیل ِ اشک؟
سکوت ِ تلخ ؟
سجادهُ اشک ؟
ساعتی که عقربه ندارد ؟

هفت سین ما که از قرار پُر از سرور ُ سلامتی و .. است ؛

اما !
نه !
باور کن .. بدون ِ تو هفت سین این دل ، جز سیل ِ اشک، جز سوز ِ دل ..

اصلا بدون ِ تو این دل سین ندارد ..


همش بغض است ُ دلتنگی ُ آهُ حسرت !!