وقتی تعطیلات تمام میشه و مهمونات میرن و تو می مونی و دلتنگی و ..... دل......   تنگی ....