من غزل غزل پر از توام

پدر!

تا به ساحل زلال چشم های تو چقدر فاصله ست؟