امشب شبیه شده ام به جوانترین شکوفه بادام که روی ترکه ای ترین شاخه ، در ناگهانی ترین لحظه رستن سر از انتهایی ترین جوانه بیرون آورده . شاید که فردا زیر دست نسیم ترین جابجایی لایه های هوا ، گلبرگ بریزم ، لایه بترکانم و بزرگ شوم . باشد که یک روز از پشت نرمترین پوسته ، سخت شوم...برای همیشه.


//bayanbox.ir/id/4254507900133747418?view